aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

lubawkaW związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 roku (Dz.U.2020 r. poz. 1439) informujemy, że obowiązkiem właściciela nieruchomości zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt 3 jest zbieranie w sposób selektywny powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych zgodnie ze sposobem określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 4a ust. 1 wspomnianej ustawy.

 

W związku z powyższym właściciel nieruchomości nie może zadeklarować w złożonej Burmistrzowi Miasta Lubawka deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – zbierania odpadów komunalnych w sposób nieselektywny.

Segregacja odpadów, do tej pory dobrowolna, stała się obligatoryjnym sposobem gromadzenia odpadów przez mieszkańców.

Dlatego też informujemy właścicieli nieruchomości, którzy dotychczas mieli zadeklarowany odbiór odpadów nieselektywny, o konieczności złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i podania w niej wysokości opłaty należnej za zbieranie odpadów komunalnych w sposób selektywny (tj. 16 zł od osoby/miesięcznie).

Jednocześnie zawiadamiamy, że w przypadku ujawnienia przez firmę odbierającą odpady zbierania odpadów komunalnych w sposób nieselektywny, Burmistrz Miasta Lubawka ma obowiązek określić właścicielowi nieruchomości w drodze decyzji administracyjnej stawkę opłaty podwyższonej.

Więcej informacji można uzyskać telefonicznie pod numerem telefonu 516-317-539 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

REKLAMA