aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

Kamienna GóraXVIII Sesja Rady Miasta Kamienna Góra odbędzie się 27 listopada 2019 r. (środa) o godz. 13.00 w sali Nr 211 Urzędu Miasta z następującym porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie Sesji.
2. Wnioski dotyczące zmian w porządku obrad.
3. Przyjęcie Protokołu z XVI Sesji Rady Miasta Kamienna Góra.

4. Informacja Burmistrza Miasta o pracy między Sesjami.
5. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o pracy Rady między Sesjami.
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia – schronisku dla osób bezdomnych oraz schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.
7. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności gimnazjów prowadzonych przez Gminę Miejską Kamienna Góra.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (dz. nr 177/42, obr. nr 3).
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości (dz. nr 222 na dz. nr 217/2; obr. nr 5).
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Miejskiej Kamienna Góra z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020”.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi z nieruchomości położonych na terenie Gminy Miejskiej Kamienna Góra oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
14. Interpelacje i zapytania.
15. Wnioski.

16. Sprawy różne.
17. Zamknięcie Sesji.

 

REKLAMA