aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

Kamienna GóraXI Sesja Rady Miasta Kamienna Góra odbędzie się 29 maja 2019 r. (środa) o godz. 13.00 w sali Nr 211 Urzędu Miasta z następującym porządkiem obrad:

 

 

1. Otwarcie Sesji.
2. Wnioski dotyczące zmian w porządku obrad.
3. Przyjęcie Protokołów z VIII i IX Sesji Rady Miasta Kamienna Góra.

4. Informacja Burmistrza Miasta o pracy między Sesjami.
5. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o pracy Rady między Sesjami.
6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
7. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów uczęszczających do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kamienna Góra.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady udzielania stypendiów dla uczniów szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kamienna Góra.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: T. Kościuszki, Wojska Polskiego i Okrzei oraz rzek: Bóbr i Zadrna w Kamiennej Górze.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Wałbrzyskiej, Katowickiej i Księcia Bolka I w Kamiennej Górze.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic: H. Sienkiewicza, L. Waryńskiego i W. Broniewskiego w Kamiennej Górze.
12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Parkowej, Wojska Polskiego, T. Kościuszki i M. Skłodowskiej-Curie w Kamiennej Górze.
13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (dz. nr 97, obr. nr 3).
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (dz. nr 474/8, obr. nr 6).
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (dz. nr 149/2, obr. nr 7).
17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (dz. nr 177/2, obr. nr 3).
18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (dz. nr 185/20-21, obr. nr 3).
19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie od Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. św. ap. Piotra i Pawła zabytku ruchomego.
20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) do Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Kamiennej Górze.
21. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pożyczek wspólnotom mieszkaniowym na sfinansowanie kosztów remontów części wspólnych nieruchomości, zlokalizowanych na terenie miasta Kamienna Góra.
22. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli kontynuacji zadań inwestycyjnych.
23. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kamienna Góra.
24. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli funkcjonowania Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kamiennej Górze.
25. Interpelacje i zapytania.
26. Wnioski.

27. Sprawy różne.
28. Zamknięcie Sesji.

REKLAMA